عنوان اولین مطلب آزمایشی من

:: عنوان اولین مطلب آزمایشی من

این متن اولین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

مرد خردمند هنر پیشه را، عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه اندوختن، با دگری تجربه بردن به کار!

اگر همه ما تجربیات مفید خود را در اختیار دیگران قرار دهیم همه خواهند توانست با انتخاب ها و تصمیم های درست تر، استفاده بهتری از وقت و عمر خود داشته باشند.

همچنین گاهی هدف از نوشتن ترویج نظرات و دیدگاه های شخصی نویسنده یا ابراز احساسات و عواطف اوست. برخی هم انتشار نظرات خود را فرصتی برای نقد و ارزیابی آن می دانند. البته بدیهی است کسانی که دیدگاه های خود را در قالب هنر بیان می کنند، تاثیر بیشتری بر محیط پیرامون خود می گذارند.

منبع : شناسایی و اولویت بندی با رویکرد FMEA در صنایع سدیدعنوان اولین مطلب آزمایشی من
برچسب ها : مطلب آزمایشی ,اولین مطلب

کاملترین پایان نامه شناسایی+اولویت بندی ریسک های رویکرد fmea

:: کاملترین پایان نامه شناسایی+اولویت بندی ریسک های رویکرد fmea

پایان نامه شناسایی و اولویت بندی ریسک های تأمین کنندگان با رویکرد FMEA در صنایع سدید در قالب نرم افزار word قابل ویراش تعداد صفحات 120

مقدمه :

زنجیره تامین مجموعه ای از تسهیلات ، تامین کنندگان ، مشتریان ، محصولات و روشهای کنترل موجودی ، تامین و توزیع است . در واقع ، هدف مدیریت زنجیره تامین ، برنامه ریزی ، سازماندهی،رهبری و کنترل زنجیره به منظور تامین مواد مورد نیاز ، در زمان مورد نیاز ، برای مشتری داخلی یا خارجی است . عدم قطعیت یکی از چالش های بسیار مهم زنجیره تامین است که می تواند اهداف این زنجیره را تحت تاثیر قرار دهد و اگر بروز چنین رویدادهای ممکن الوقوع نامعلوم در زنجیره پیش بینی نشده باشد و برای مقابله با آن راهکار مناسبی اتخاذ نشود ، می تواند کل زنجیره تامین را مختل کند . این رویدادهای ممکن اوقوع نامعلوم که می تواند نتایج مثبت یا منفی بر روی اهداف زنجیره تامین داشته باشد ریسک نامیده می شود . در مدیریت ریسک زنجیره تامین هدف ارائه راهکار به منظور کاهش اثرات منفی و افزایش اثرات مثبت ریسک است . از آنجا که محصولات دفاعی ، حاصل یکپارچگی و برنامه ریزی دقیق در سطح یک زنجیره تامین پر قدرت است مدیریت ریسک زنجیره تامین از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین در این تحقیق ما برآنیم به کمک مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه های طراحی شده مهمترین ریسک های مربوط به تامین کنندگان را شناسایی و اولویت بندی کنیم .

FMEA  تکنیکی تحلیلی ومتکی برقانون (پیشگیری قبل از وقوع) است که برای شناسایی عوامل بالقوه خرابی به کار می‌رود.توجه این تکنیک بر بالا بردن ضریب امنیت و درنهایت رضایت مشتری ، از طریق پیشگیری از وقوع خرابی است FMEA ابزاری است که باکمترین ریسک،برای پیش بینی مشکلات و نقص ها در مراحل طراحی و یا توسعه فرایندها و خدمات در سازمان به کارمی رود.

فهرست مطالب                                                                                  

1-1- مقدمه

1-2- بیان مسئله

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

1-4- قلمرو تحقیق

1-5- سوالات تحقیق

1-6- اهداف تحقیق

1-7- جامعه آماری و نمونه گیری

1-8- روش نمونه گیری

1-9- روش تحقیق

1-10- روش گرد آوری اطلاعات

1-11- ابزار گرد آوری اطلاعات

1-12- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

1-13- تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی

1-14- نتایج مورد انتظار پس از انجام پژوهش

فصل دوم :مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1-  مقدمه

2-2- بخش اول (زنجیره تامین)

2-2-1- تعاریف زنجیره تامین

2-2-2- تعریف مدیریت زنجیره تامین

2-2-3- ساختار یک زنجیره تامین

2-2-4- هدف مدیریت زنجیره تامین

2-2-5- تعریف تامین کنندگان

2-2-6- خلاصه از پیشینه تحقیق انجام شده

2-2-7- تمایز و نوآوری تحقیق حاضر با مقایسه با تحقیق های پیشین

2-3- بخش دوم (مدیریت ریسک)

2-3-1- تاربخچه مدیریت ریسک

2-3-2- تعاریف ریسک

2-3-3- انواع دسته بندی ریسک

2-3-4- تعریف مدیریت ریسک

2-3-5-اهداف مدیریت ریسک

2-3-6-فوائد و اهمیت مدیریت ریسک

2-3-7-ابزارهای مدیریت ریسک

2-3-8-مهمترین فازهای مدیریت ریسک

2-3-8-1-برنامه ریزی مدیریت ریسک

2-3-8-2-شناسایی ریسک

2-3-8-3-ارزیابی ریسک

2-3-8-4-کنترل و برنامه پاسخ به ریسک

2-3-9-مهمترین واکنش های ریسک

2-3-10-چرا به مدیریت ریسک نیازمندیم ؟

2-3-11-مدیریت ریسک جامع

2-4- بخش سوم (ریسک زنجیره تامین )

2-4-1 تعریف مدیریت ریسک زنجیره تامین

2-4-2 منابع کلی تقویت کننده ریسک های زنجیره تامین

2-4-3 مکانیزم کاهش ریسک وارائه پیشنهادات جهت کاهش ریسک

2-4-4 شناسایی ریسک های زنجیره تامین

2-5- بخش چهارم ارزیابی اثرات بالقوه خطا ( FMEA)

2-6- بخش پنجم مدل های مدیریت ریسک

 فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه

3-2- روش انجام پژوهش

3-2-1- مطالعات اکتشافی

3-2-2- مطالعات توصیفی

3-3- روش گردآوری اطلاعات

3-4- روایی ابزار اندازه¬گیری

3-5- پایایی ابزاراندازه¬گیری

3-6- جامعه¬ی آماری

3-7- نمونه و روش نمونه¬گیری

3-8- روش تجزیه وتحلیل داده¬ها وآزمون¬های آماری مورداستفاده

3-8-1- آمارتوصیفی

3-8-2- آماراستنباطی

3-9- فرایندکلی انجام پژوهش

3-10-نتیجه¬گیری

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مطالعه موردی

4-2- ساختار تحقیق

4-3-شرایط و گامهای بکارگیری عملی ساختار تحقیق

4-3-1-شرایط و گامها برای تعریف پروژه و برنامه زمانبندی آن

4-3-2- شرایط و گام ها برای انتخاب اعضای تیم ریسک و تعیین گستره پروژه

4-3-3-شرایط و گام ها برای شناسایی ریسک ها

4-3-4- شرایط و گام ها برای اولویت بندی ریسک ها

4-3-5- شرایط و گام ها برای اولویت بندی ریسک ها

4-3-6- شرایط و گام ها بررسی راه کارهای ارائه شده

4-3-7- شرایط و گام ها برای نظارت و کنترل ریسک

4-3-8- شرایط و گام ها برای برگزاری جلسات منظم پیگیری و شناسایی ریسک ها جدید

4-3-9- شرایط و گام ها برای مستند سازی نهایی

4-4- پیاده سازی ریسک تامین کنندگان در صنایع سدید

4-5- تجزیه و تحلیل ریسک ها

4-5-1 احتمال وقوع ریک

4-5-2- شدت اثر ریسک

4-6- شناسایی مهمترین ریسک ها

4-7- برنامه پاسخ به مهمترین ریسک های شناسایی شده

4-8- نتیجه گیری

فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهادات

5-1- جمع بندی

5-2- نتیجه گیری

5-3- پیشنهادات

منابع و مراجع

پیوست ها

فهرست جدول‌ها

جدول (1-1) خلاصه¬ای ازپیشینه¬ی پژوهش¬های انجام شده

جدول (4-1) رتبه بندی احتمال وقوع ریسک

جدول (4-2)تاثیر وقوع ریسک زنجیره تامین بر زمان و هزینه

جدول (4-3) ماتریس احتمال وقوع و شدت اثر

جدول (4-4) دسته بندی ریسک ها

 

فهرست شکل‌ها

شکل (1-2) ساختار زنجیره تامین

شکل (2-2) نمودار مدیریت جامع ریسک

شکل (2-3) مدیریت  ریسک زنجیره تامین

شکل (2-4) مکانیزم کاهش ریسک

شکل (2-5) مدل شامپو

شکل (2-6) مدل آلارم

شکل (2-7)مدل پرما

شکل (2-8) مدل پی ام باک

شکل (2-9)مدل پی آر ام

شکل (2-10) مدل پریت چارد

شکل (2-11) مدل ویدمن

شکل (2-12) مدل اسمیت

شکل (2-13)مدل لیچ

شکل (2-14)مدل بوهم

شکل (2-15)مدل فیلری

شناسایی و اولویت بندی با رویکرد FMEA در صنایع سدید - آپادانا


جهت دریافت این پایان نامه اینجا کلیک نمائید


apadana.in/.../شناسایی-و-اولویت-بندی-با-رویکرد-fm...

Translate this page

پایان نامه شناسایی و اولویت بندی ریسک های تأمین کنندگان با رویکرد FMEA در صنایع سدید در قالب نرم افزار word قابل ویراش تعداد صفحات 120.

شناسایی و اولویت بندی با رویکرد FMEA در صنایع سدید ...

lib.efsell.ir/.../شناسایی-و-اولویت-بندی-با-رویکرد-fm...

Translate this page

شناسایی و اولویت بندی با رویکرد FMEA در صنایع سدید ... Tags:FMEA, اولویت, با, بندی), پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد"MA"شناسایی, پایان نامه ...

اولویت بندی

dlkon18x214.rozblog.com/post/.../-اولویت-بندی.html

Translate this page

Feb 20, 2016 - شناسایی و اولویت بندی با رویکرد FMEA در صنایع … ... سدید. پایان نامه شناسایی و اولویت بندی ریسک های تأمین کنندگان با رویکرد fmea در صنایع ...

بندی | Filepark

filepark.ir/tag/بندی

Translate this page

Posted in آپادانا Tagged بسته, بندی, پایان نامه طراحی بسته بندی محصولات ... mso-style-priority:99; ..... شناسایی و اولویت بندی با رویکرد FMEA در صنایع سدید.

اولویت بندی - دانلود ، لینک مستقیم 214

dlkon18x214.rzb.ir/post/80/-اولویت-بندی.html

Translate this page

Feb 20, 2016 - شناسایی و اولویت بندی با رویکرد FMEA در صنایع … ... سدید. پایان نامه شناسایی و اولویت بندی ریسک های تأمین کنندگان با رویکرد fmea در صنایع ...

اولویت بندی | دانلود رایگان عکس آهنگ جدید 2016

dlkon18x214-rzb.2016freedownload.tk/page-149962....

Translate this page

hdaneshjoo.com/.../شناسایی-و-اولویت-بندی...سدید. پایان نامه شناسایی و اولویت بندی ریسک های تأمین کنندگان با رویکرد fmea در صنایع سدید در قالب .

اولویت بندی - دانلود

srchyaran.ir/rzb/dlkon18x214/1455969691q4se0

Translate this page

Feb 20, 2016 - اولویت بندی انتخاب دانشگاه در رشته اقتصاد …www.sanapezeshki.com/. ... دانلود پایان نامه : ارائه روشی برای اولویت‌بندی صنایع ایران بر مبنای قابلیت بازارسازی بین ...چگونه اهداف خود در زندگی را اولویت ... سدیدپایان نامه شناسایی و اولویت بندی ریسک های تأمین کنندگان با رویکرد fmea در صنایع سدید در قالب .

«نظریه حقوق طبیعى» - 9rton|کاملترین مرجع پایان نامه ، پروژه ...

www.9rton.ir/نظریه-حقوق-طبیعى-2/

Translate this page

تفاوت معتقدان قدیم این نظریه با معتقدان جدید آن، در این است که همه قدما در عین اعتقاد به این نظریه، منکر ... شناسایی و اولویت بندی با رویکرد FMEA در صنایع سدید → ...

دانلود ، لینک مستقیم 214 | بلاگدونی

dlkon18x214-rzb.f3f.ir/

Translate this page

hdaneshjoo.com/.../شناسایی-و-اولویت-بندی...سدید. پایان نامه شناسایی و اولویت بندی ریسک های تأمین کنندگان با رویکرد fmea در صنایع سدید در قالب .

اولویت بندی - دانلود رایگان آهنگ جدید 2016

dlkon18x214-rzb.partoblog.ir/

Translate this page

hdaneshjoo.com/.../شناسایی-و-اولویت-بندی...سدید. پایان نامه شناسایی و اولویت بندی ریسک های تأمین کنندگان با رویکرد fmea در صنایع سدید در قالب .

دانلود پایان نامه مدیریت بایگانی - 8ll8| مرجع کامل تحقیقات ...

8ll8.ir/tag/دانلود-پایان-نامه-مدیریت/

Translate this page

دانلود پایان نامه بررسی اثر بخشی دوره های اموزشی کار افرینی بر روی دانش کسب و کار ،انگیزش و رغبت ..... شناسایی و اولویت بندی با رویکرد FMEA در صنایع سدید.

دانلود فایل فلش فارسی رایگان Lenovo S930 بایگانی - آموزش ...

edu.aidanet.ir/.../دانلود-فایل-فلش-فارسی-رایگان-len...

Translate this page

گزارش کارآموزی صنایع دستی چوبی · گزارش کارآموزی اصول نقشه برداری · گزارش ... پایان نامه ارشد عمران مدیریت رفتارهای رانندگان و سیستم اجتماعی براساس تئوری ... شناسایی و اولویت بندی با رویکرد FMEA در صنایع سدید · اقلیم و معماری ماسوله ...

دانلود سه نمونه طرح بازاریابی(مارکتینگ پلن) Marketing plan ...

doc.aidanet.ir/.../دانلود-سه-نمونه-طرح-بازاریابیمارکت...

Translate this page

داک|بانک لینک دانلود تحقیق،پروژه،پایان نامه و . ... بخش بندی بازار : ... ارزیابی آینده بازار : مشتریان : روشهای ارتباط با مشتری : ... شناسایی و اولویت بندی با رویکرد FMEA در صنایع سدید · اقلیم و معماری ماسوله · آمار معاملات و متغیرهای مالی شرکت ...

[XLS]لیست پایان نامه های ارشد مدیریت - دانشگاه اصفهان

ui.ac.ir/.../arshademodiryat.xls

Translate this pageUniversity of Isfahan

17, 17, بررسی استراتژی های بازاریابی مناسب جهت توسعه صادرات در صنایع غذایی ..... 128, 128, بررسی و شناسایی موانع خرید و فروش اینترنتی سهام در بورس اوراق .... 213, 213, اولویت بندی و تحلیل توانمندسازی ها EFQM با استفاده از رویکرد ..... بر اساس رویکرد تحلیل حالات وآثار خطا(FMEA):با مطالعه موردی در شرکت فولاد مبارکه ...

دانلود ، لینک مستقیم 214 بلاگتز

dlkon18x214-rzb.blogtez.tk/

Translate this page

hdaneshjoo.com/.../شناسایی-و-اولویت-بندی...سدید. پایان نامه شناسایی و اولویت بندی ریسک های تأمین کنندگان با رویکرد fmea در صنایع سدید در قالب .

یک ترجمه|مقاله با ترجمه فارسی - مطالب ابر مقاله امنیت دستگاه ...

1tarjomeh.mihanblog.com/.../مقاله%20امنیت%20دست... - Translate this page

ترجمه مقاله استخراج قوانین انجمن فازی از اطلاعات با کیفیت پایین : داده کاوی ... و پرورششناسایی و اولویت بندی با رویکرد FMEA در صنایع سدیدپایان نامه با موضوع ...

[DOC]شناسه مقاله - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

www.kntu.ac.ir/Dorsapax/Data/Sub_6/.../Final.docx

Translate this page

2- تبادل هر چه آگاهانه‌تر علوم و دستاوردهای جدید در رشته مهندسی صنایع با متخصصان ایران و ..... مدلسازی زنجیره تأمین ماهیان پرورشی گرمآبی در ایران با رویکرد لجستیک یکپارچه .... شناسایی و ارزیابی ریسک های موثر در پروژه های ساخت صنعت نفت ایران ... سنجش و اولویت بندی شاخصه های کیفیت خدمات و رضایت کارکنان و ارتباط آن با ...

پایان نامه کامل بررسی رابطه سرمایه اجتماعی بامدیریت دانش ...

www.0u0.ir/پایان-نامه-کامل-بررسی-رابطه-سرمایه-اجت/

Translate this page

Nov 1, 2015 - 2-1-3-مقایسه سرمایه اجتماعی با سرمایه فیزیکی و انسانی. .... مقطع متوسطه شهر کوهدشت · شناسایی و اولویت بندی با رویکرد FMEA در صنایع سدید ...

دکتر آرش شاهین - مادسیج

madsg.com/arash-shahin/

Translate this page

Oct 26, 2015 - دریافت پکیج پایان نامه ... A novel approach for supplier selection based on the Kano model and ... تحلیل و اولویت بندی عوامل مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) موثر بر .... و شاینین با یکدیگر: یک مطالعه موردی ,علمی پژوهشی,مهندسی صنایع .... برای تلفیق رویکرد کارت امتیازی متوازن و شش سیگما,سایر,ویژه نامه ...

دانلود ، لینک مستقیم 214 | تودی

dlkon18x214.yudi.ir/

Translate this page

hdaneshjoo.com/.../شناسایی-و-اولویت-بندی...سدید. پایان نامه شناسایی و اولویت بندی ریسک های تأمین کنندگان با رویکرد fmea در صنایع سدید در قالب .

منبع :

همیار دانشجو

منبع : شناسایی و اولویت بندی با رویکرد FMEA در صنایع سدیدکاملترین پایان نامه شناسایی+اولویت بندی ریسک های رویکرد fmea
برچسب ها : ریسک ,بندی ,اولویت ,شناسایی ,رویکرد ,نامه ,اولویت بندی ,پایان نامه ,رویکرد fmea ,translate this ,زنجیره تامین ,ریسک زنجیره تامین ,مدیریت زنجیره تامین ,بر

عنوان دومین مطلب آزمایشی من

:: عنوان دومین مطلب آزمایشی من

این متن دومین مطلب آزمایشی من است که به زودی آن را حذف خواهم کرد.

زکات علم، نشر آن است. هر وبلاگ می تواند پایگاهی برای نشر علم و دانش باشد. بهره برداری علمی از وبلاگ ها نقش بسزایی در تولید محتوای مفید فارسی در اینترنت خواهد داشت. انتشار جزوات و متون درسی، یافته های تحقیقی و مقالات علمی از جمله کاربردهای علمی قابل تصور برای ,بلاگ ها است.

همچنین وبلاگ نویسی یکی از موثرترین شیوه های نوین اطلاع رسانی است و در جهان کم نیستند وبلاگ هایی که با رسانه های رسمی خبری رقابت می کنند. در بعد کسب و کار نیز، روز به روز بر تعداد شرکت هایی که اطلاع رسانی محصولات، خدمات و رویدادهای خود را از طریق بلاگ انجام می دهند افزوده می شود.

منبع : شناسایی و اولویت بندی با رویکرد FMEA در صنایع سدیدعنوان دومین مطلب آزمایشی من
برچسب ها : وبلاگ ,علمی ,اطلاع رسانی ,مطلب آزمایشی ,دومین مطلب